Tinto-Rico - Spaanse wijnimport zonder tussenhandel -   
  Algemeen  
  Wijnkaart  
  Leveringsvoorwaarden  
  Downloads  
  Contact  
    
    
    

Leveringsvoorwaarden

1 TINTO-RICO is importeur van Spaanse wijnen en is gevestigd in Eindhoven. Het volledige adres van Tinto Rico is:
TINTO-RICO
Sebastiaan van Noyestraat 38
5622 KH  Eindhoven
2 TINTO-RICO is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Eindhoven onder nummer 17175753.
3 Het BTW nummer (VAT) van TINTO-RICO is NL1420.86.927.B01.
4 De bankrekening van TINTO-RICO is ABN-Amro 45.55.49.303 t.n.v. TINTO-RICO te Eindhoven.
5 Alle aanbiedingen van TINTO-RICO zijn vrijblijvend. TINTO-RICO behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder aankondiging
aanbiedingen in te kunnen trekken. Alle aanbiedingen zolang de voorraad strekt.
6 Alle prijzen zijn in euro's en exclusief 19% BTW, inclusief accijns, assurantie, vracht etc., tenzij anders vermeld.
De prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen door de producent en / of accijnsverhoging.
7 TINTO-RICO verkoopt de wijnen uitsluitend per doos en niet per fles.
8 Bij afname per factuur vanaf 150 Euro incl. BTW geven we een korting van 5% over de Factuur in euro's.
9 Leveringen zijn in principe alleen mogelijk binnen Nederland.
10 TINTO-RICO verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.
11 Bij het plaatsen van een bestelling via het e-mail adres info@tinto-rico.nl ontvangt de afnemer binnen 2 werkdagen een bevestiging
van ons op het door hem/haar opgegeven e-mail adres.
12 Wij garanderen levering binnen 28 dagen met uitzondering van minder gangbare wijnen die niet altijd op voorraad leverbaar zijn.
Het niet op vooraad houden van minder gangbare wijnen, betekent dat TINTO-RICO de kosten laag kan houden, waar alle partijen
bij gebaat zijn.
13 Bij een ordergrootte van tenminste 5 dozen zijn wij in overleg met de afnemer binnen de regio Eindhoven
(Postcode gebied 5500 - 5700), bereid de bestelling zelf kosteloos bij de afnemer af te leveren. Het levertijdstip wordt bepaald
in overleg tussen TINTO-RICO en de afnemer.
14 Voor levering buiten de regio Eindhoven gelden de gangbare voorwaarden en tarieven van TPG/TNT-post.
15 Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door TINTO-RICO overschreden wordt, zal TINTO-RICO
de afnemer hiervan per e-mail of telefoon in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met
TINTO-RICO te ontbinden, door dit schriftelijk per brief of e-mail aan TINTO-RICO te melden. In het geval de afnemer reeds betaald
heeft, zal dit bedrag door TINTO-RICO zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat TINTO-RICO het verzoek tot
ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer terugstorten.
16 Het heeft de voorkeur dat zakelijke afnemers schriftelijk met TINTO-RICO een betalingsmethode overeen komen.
17 Betaling vindt plaats door overmaking op Bankrekening ABN-Amro 45.55.49.303 t.n.v. TINTO-RICO te Eindhoven onder vermelding
van het factuurnummer. Betaling dient voor aflevering plaats te vinden. Door TINTO-RICO geaccepteerde klanten kunnen de factuur
op rekening voldoen, waarbij het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur door de afnemer op de
rekening van TINTO-RICO bijgeschreven dient te zijn.
18 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is TINTO-RICO gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente
van 2% per maand aan de afnemer in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt
gerekend. TINTO-RICO zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.
19 Indien de afnemer ook na het versturen van de herinnering niet volledig of niet vr de in de herinnering gestelde uiterste datum van
betaling heeft betaald, heeft TINTO-RICO het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de afnemer in rekening te
brengen.
20 Het risico tijdens het transport van het door de afnemer bestelde product is voor TINTO-RICO. Op het moment van aflevering van het
product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over,
behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door TINTO-RICO kunnen worden uitgesloten.
21 Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van TINTO-RICO, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor
de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan TINTO-RICO zijn voldaan.
22 Als u, om welke reden dan ook, niet tevreden bent met de door u bestelde wijn kunt u binnen 2 weken
na ontvangst van de geleverde wijnen contact opnemen met TINTO-RICO. Goederen worden uitsluitend
in onaangebroken dozen teruggenomen na overleg met ons. Hierover brengen wij u 15% voor kosten
in rekening. Producten die uit ons assortiment zijn of wijn met jaartallen die wij niet meer voeren
worden voor 50% gecrediteerd.
23 Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand.
Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.
Deze gegevens kunnen ook door TINTO-RICO gebruikt worden voor mailings naar
de afnemer. De gegevens zullen in geen geval aan derden worden verstrekt.
24 Deze leveringsvoorwaarden zijn terug te vinden op www.tinto-rico.nl
en zijn van toepassing op alle leveringen van TINTO-RICO.
Afwijkingen gelden alleen indien schriftelijk overeengekomen.